Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 – Begripsbepalingen


 • Onder Doula wordt in deze algemene levering- en betalingsvoorwaarden verstaan: Wendy van der Zanden, Doula4life.nl, te Uden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Onder cliënt wordt begrepen: degene in wiens opdracht en voor wiens rekening de werkzaamheden worden verricht.


Artikel 2 – Overeenkomst


 • Een overeenkomst komt tot stand zodra deze door de aanbieder en de cliënt is ondertekend.
 • De dienstverlening bestaat uit het afgesproken pakket wat ondertekend is.
 • Wendy van der Zanden garandeert dienstverlening volgens contract, bij ziekte, vakantie of onvoorziene omstandigheden, door een vervangende doula.( achterwacht)
 • Zowel Doula4life.nl als de cliënt kunnen in onderling gemaakte afspraken bijstellen.


Artikel 3 – Dienstverleningsvoorwaarden


 • Na beëindiging van de overeenkomst worden er kopieën van het getekende contract bewaard door Doula4life.nl. Deze worden 10 jaar bewaard. Het origineel blijft bij de cliënt thuis.
 • Apparaten waar doula4life.nl mee moet werken, die niet zelf zijn meegebracht, moeten veilig zijn.


Artikel 4 – Uitvoering en bijstelling van de zorgverlening


 • Bijstelling van zorg is altijd mogelijk.
 • Door ondertekening verklaart de cliënt zich akkoord met het afgesproken tarief.Artikel 5 – Privacy


 • Bij het verlenen van diensten aan de cliënt houdt doula4life.nl zich aan de eisen van de Wet Bescherming.Artikel 6 – Aansprakelijkheid


 • Doula4life.nl niet aansprakelijk voor schade die bij de cliënt is veroorzaakt, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of schuld.
 • Doula4life.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de auto van de cliënt als deze door doula4life.nl in overleg met de cliënt voor haar werkzaamheden wordt gebruikt.


Artikel 7 – Annulering


 • Indien de cliënt besluit geen gebruik meer te maken van de diensten van Doula4life kan deze de overeengekomen werkzaamheden annuleren. Hiertoe dient de cliënt Doula4life op de hoogte te brengen.
 • Tot en met de besproken bedenktijd is dit kosteloos. Hierna wordt een bedrag van 50% van het totaal berekende bedrag op het contract in rekening gebracht.

Artikel 8 – Ontbinden Overeenkomst


 • Doula4life.nl is gerechtigd haar werkzaamheden met onmiddellijke ingang te beëindigen in de volgende situaties:
 • Indien de arbeidsomstandigheden van de doula onveilig, ongezond en risicovol zijn, deze zaak ter beoordeling van Doula4life.nl
 • Indien ten opzichte van de doula ongewenste intimiteiten plaatsvinden of dreiging met geweld;
Artikel 9 – Betalingsvoorwaarden


 • De aan de klant toegezonden factuur dient binnen 8 dagen na dagtekening aan Doula4life.nl te zijn betaald.
 • Indien Doula4life.nl overgaat tot incassomaatregelen is zij gerechtigd naast de hierboven bedoelde rente alle op de invordering betrekking hebbende kosten, zowel op de gerechtelijke als buitengerechtelijke, op de klant te verhalen.


Artikel 11 – Toepasselijk recht


 • Op de overeenkomsten tussen Doula4life.nl en haar cliënt is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.